Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet: 7 februari 2023

1. Definities

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tesmiem en de opdrachtgever.
1.2. Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Tesmiem zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Tesmiem zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2.2. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn.

3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Tesmiem en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever op de aanbieding of offerte schriftelijk of elektronisch akkoord geeft.
3.2. Tesmiem is gerechtigd om bij wijziging van de opdracht de bijbehorende overeenkomst te beëindigen.

4. Prestaties en verplichtingen

4.1. Tesmiem verplicht zich tot het verrichten van de werkzaamheden die zijn beschreven in de offerte en overeenkomst.
4.2. De opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig verstrekken van alle gegevens, materiaal en informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

5. Prijzen

5.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen incl. BTW.

6. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden zoals in de offerte of overeenkomst is aangegeven.

7. Confidentialiteit

7.1. Tesmiem en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Tesmiem is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever.

9. Beëindiging

9.1. De opdrachtgever en Tesmiem kunnen de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen. In geval van beëindiging is Tesmiem gerechtigd haar verdere verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen tussen Tesmiem en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Slot

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Tesmiem en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Tesmiem, voor zover deze niet door partijen schriftelijk zijn gewijzigd of aangevuld.
Bij twijfel over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst leidend.

Open chat
1
💬 Hulp nodig? 😊
Scan the code
Hoi! 👋

Kunnen we je helpen?